Rodowod Pedigree - Page 1

Pedigree Database

AKC female Sable german Shepherd Obedience trained
Female for sale

Large Trained Male $4800
Male for sale

Excellent V and VA title lines German Shepherd Pup
Puppies for sale

Fantom76 (admin)

by Fantom76 on 14 September 2017 - 01:09

Can anyone help me and tell me what this is. I questioned a dogs registration number and was sent a RODOWOD pedigree from Poland with Breed Book ZHPR
I have never heard of this. Is it a valid organization recognized by the FCI or what exactly is it?

by GSDHeritage on 14 September 2017 - 01:09

Found this do not know if will help.

“The Kennel Club (ZKwP) is a Polish organization of owners / breeders of racial dogs. Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jest to jedyna organizacja kynologiczna w Polsce, która jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI, zgodnie ze statutem FCI (FCI akceptuje tylko jedną organizację w danym kraju: „The FCI accepts only one national canine organization per country. It must be non-profit-making and represent all the breeds recognized by the FCI.”) , który można przeczytać TUTAJ . The union has 46 field offices and is the only Kennel Club in Poland, which is a member of the FCI FCI, in accordance with the FCI Statutes (FCI accepts only one organization in a given country: "The FCI accepts only one national canine organization per country. ") , which can be read HERE .

Hodowle (choć nie wszystkie) należące do ZKwP zaliczają się do najlepszych hodowli w kraju, ich metryki i rodowody są najcenniejsze i świadczą o czystości rasy (czyli o genach, wyglądzie i charakterze). Breeds (though not all) belonging to ZKwP belong to the best breeders in the country, their metrics and pedigrees are the most precious and testify to breed purity (ie, genes, appearance and character). Dlatego wybierając hodowlę warto kierować się tym, czy należy ona do ZKwP oraz opiniami i własnymi odczuciami po wizycie w hodowli. Therefore, choosing a breeding should be guided by whether it belongs to the ZKWP and opinions and own feelings after visiting the breeding.

Pseudohodowla to każda hodowla psów, rozmnażająca psy bez wiedzy kynologicznej , rozmnażająca psy w sposób nieodpowiedzialny ; Pseudohodowla is any dog ​​breeding, breeding dogs without cynological knowledge , breeding dogs in an irresponsible manner ; to zazwyczaj niezarejestrowana hodowla w żadnym związku/stowarzyszeniu i nieposiadająca uprawnień hodowlanych lub też czasem nawet zarejestrowana w jednym ze związków/stowarzyszeń nie należących do ZKwP , aw skrajnych przypadkach nawet zarejestrowana w ZKwP. It is usually unregistered kennel in any association / association and does not have any breeding rights or sometimes even registered in one association / association that does not belong to the ZKwP , and in extreme cases even registered in the ZKwP.

W styczniu 2012r. In January 2012r. wprowadzono nową Ustawę o Ochronie Zwierząt , której skutkiem jest tworzenie się organizacji – różnych stowarzyszeń, które wydają własne rodowody, niemające nic wspólnego z ZKwP i FCI . A new Animal Protection Act has been introduced , resulting in the creation of organizations - different associations that issue their own pedigrees, which have nothing to do with the FCC and the FCI . Przez nową Ustawę wiele niezarejestrowanych hodowli zarejestrowało się w stowarzyszeniach tego typu, często sprzedając zwierzęta nierasowe, jako „rasowe”, czyli mające „rodowody”, które tak de facto nie świadczą o czystości rasy – ma to związek nie tylko z brakiem rodowodu wielopokoleniowego, ale iz brakiem wystaw i ocen sędziów, którzy czuwają nad dopuszczeniem do hodowli (rozmnażania) psów zgodnych ze wzorcem danej rasy. By the new law many unregistered kennels have registered themselves in such associations , often selling non-races as "racial" or "pedigrees", which do not in fact testify to the cleanliness of the breed - it is not only related to the lack of multi-generational pedigree, but And with the lack of exhibits and judges who watch over the breeding (breeding) of dogs according to the breed's pattern.

Według mnie każdy rodowód wydany przez jakąkolwiek inną organizację niż ZKwP jest rodowodem niewiele wartym i mimo takiego rodowodu, każdy pies to mieszaniec, jedynie przypominający rasę (w typie rasy), nie jest to jednak pies rasowy. In my opinion, each pedigree issued by any organization other than the CCP is of little value, and despite this pedigree, every dog ​​is a hybrid, only a breed (breed type), but not a race dog. “

PSEUDOHODOWLE A RODOWÓD – Kobiecym Zdaniem | Blog

http://www.kobiecymzdaniem.pl/pseudohodowle-a-zwiazek-kynologiczny-w-polsce-prawdziwy-rodowod-rasowy-pies/

 

 

 

Fantom76 (admin)

by Fantom76 on 14 September 2017 - 01:09

All the Polish dogs that I have seen have PKR or PKR I as the Breed book .
This one uses ZHPR. So according to what it says above, this is not accepted as a purebred dog. Am I reading that correctly?

by ValK on 14 September 2017 - 02:09

i would advise to keep away.

http://www.zkwp.pl/ - official Polish Kennel Club.

 

Istnieje pewien rodzaj psów rasowych z ZKwP z metryką/rodowodem, jednak niewystawowych. Nazywa się je potocznie „psem na kolana”, ze względu na to, że pies może posiadać jakąś małą wadę wykluczającą jego udział w wystawach i jego rozmnażanie, np. przebarwienie na włosach, oklapnięte uszko, lekka wada zgryzu i inne wizualne „defekty”. Nie należy tej sytuacji mylić z podobnymi sformułowaniami pseudohodowców (o czym wyżej), gdyż w tym przypadku pies mimo „wad” posiada metrykę, na podstawie której również możemy wyrobić w ZKwP rodowód, jednak niewystawowy. Nie ujmuje to jednak psu na jego rasowości, gdyż w 99% wygląd i cechy charakteru są wzorcowe. Dlatego jeśli zależy nam na psie danej rasy, a nie mamy zamiaru jeździć na wystawy i prowadzić hodowli, warto podzwonić po hodowlach należących do ZKwP i poszukać psa rasowego, niewystawowego. Cena za takiego psa, w zależności od rasy, często jest niższa, zdarza się, że taka sama jak psa z pseudohodowli.

 

took me a while to recall polish but above quote explains main purpose of organisation.

in short, they are there to help the owners, whose dogs for some reasons disqualified to be registered with official PKC.


by GSDHeritage on 14 September 2017 - 02:09

This is what I understood by reading it as Poland only has one FCI Recognized Registry and the ZHPR is not the one.
Fantom76 (admin)

by Fantom76 on 14 September 2017 - 02:09

Thanks so much. Now how do I break it to the owner of the dog that PDB will not accept his dog as a purebred?Wondering

Also I found a few other dogs with same registry.  Hopefully I can get Oli to do a search for this breed book.

by ValK on 14 September 2017 - 02:09

wouldn't be simpler to implement into registration process as mandatory an official suffix which precede reg.# and embedded in scroll list (NHSB, AKC, SZ, CKC, CMKU, DDR, etc.)?

by hexe on 14 September 2017 - 02:09

So by that reckoning, I take it that PDB also isn't recognizing GSDs that are registered with RSV2000 as purebreds, unless they are also registered with an FCI-recognized registry?

Fantom76 (admin)

by Fantom76 on 14 September 2017 - 04:09

Valk - yes , (I think that you mean prefix to registration number).  We admins have suggested this, but it takes Oli a lot of time to do the programming, which he does not have at this time.
Hexe - I don't know. Does Germany have the same rule about only having one recognized Breed registry per country. And if so, what about the american dogs that have USCA issued numbers that are not registered with the SV?
Hmmmmmm. I will have to scour the PDB website to see if I can find the rule that defines what registries are acceptable by PDB. I believe that as long as the registry only accepts purebred dogs, that is the only criteria. So I think that the criteria is that the dog is a purebred registered dog.  Will get back to you tomorrow.

DuganVomEichenluft

by DuganVomEichenluft on 14 September 2017 - 11:09

I questioned the same as above. Lots or all USA born GSDs don't have an SV breed registry number. They should still be able to be registered here. In the previous topics, outlining the policy to register here, it said that all dogs must have an SZ breed registry number.

You must be logged in to reply to posts


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!