Progeny tree for V(USSR) Goya OKD 1, ZKS 1

Pedigree Database