Simple pedigree chart for Car pod Molnosskou banou (52226)

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Simple pedigree chart for V, UM SR Car pod Molnosskou banou ZM, ZVV3, IPO3, SPO

V, UM SR Car pod Molnosskou banou ZM, ZVV3, IPO3, SPO
(SKSP07579/81/83)
  
   
   
  
V Ajo Ja-Kra CS ZM, ZVV2
(SKSP3915)
  
   
   
  
V Vilmar z Marusky 5JRX5 ZVV3, ZPS, ZPO, 7XUM CSSR
(CSHPK240/72/74)
  
   
   
  
V Ex od Schmidtu ZVV3,ZPS, ZPO, UM CSSR
(CSHPK10843/68/7O)
  
   
   
  
CACIB V Logan Onyx 5JV7 ZM, ZVV1, SCHH
(CSPKP3114/65/67)
  
   
   
  
V Dakota Onyx SCHH1
(CSHPK24671/62/65)
V Delitz od Schmidtu ZM, OP1, ZV1
(CSHPK4765/66/68)
  
   
   
  
CACIB Krasa z Demu ZM, OP1, 5JX5
(CSPKP110/64/66)
V Babeta Alcorn ZVV1
(CsHPK9024/67/70)
  
   
   
  
V Seigo aus der Espenstätte SCHH3 FH SP-PS
(DDR18381)
  
   
   
  
V Jenny von der Lundengrotte SchH1
(DDR8071)
CACIB Krasa z Demu ZM, OP1, 5JX5
(CSPKP110/64/66)
  
   
   
  
Hera vom Hain ZM, ZV2
(SZ1020882 (CsHPK 101/61/64))
V,OV,VT Bretka z Lubovej nadeje CS SVV2
(SKSP2425/73/75)
  
   
   
  
V,OV Norbo ze Stare vichy CS ZVV2,ZPO
(CSHPK11206/68/70)
  
   
   
  
CACIB V Logan Onyx 5JV7 ZM, ZVV1, SCHH
(CSPKP3114/65/67)
  
   
   
  
V Dakota Onyx SCHH1
(CSHPK24671/62/65)
V Vineta z Agarova dvora ZV1
(CSHPK3857)
  
   
   
  
V Egon zo Severu ZVV3
(CSPKP25636/62/65)
Hela z Duboveskeho zamku
(CSPKP18290)
RES.CACIB Bela Certova pec CS ZVV1
(SKSP345/70/72)
  
   
   
  
V Amos z Agarova dvora ZV2,OP1
(CSHPK5802/66/68)
  
   
   
  
V Egon zo Severu ZVV3
(CSPKP25636/62/65)
CACIB,CH.CSSR Rina z Agarova dvora ZM
(CSPKP27506/63/65)
D Adra z Floreatu CS ZM,ZVV1,SP1
(CSHPK4781/66/69)
  
   
   
  
VD Nela V Mit-Sah CS ZM,ZV1
(CSPKP623/64/66)
VELMI DOBRY Bojka pod Zoborskou banou ZM, ZVV1
(SKSP4521/77/79)
  
   
   
  
Larry z Modrých skál CS SVV.2
(SKSP2376/73/76)
  
   
   
  
V Ero Slav-Jar ZVV3
(CSHPK19919/71/74)
  
   
   
  
V1 Lido von Nibelungenblut ZM, SCHH3
(SZ1114725)
  
   
   
  
Heidi von der Bandurenhecke SCH1
(SZ1064353)
Xita-Alma Onyx SVV.1
(CSHPK11384)
  
   
   
  
Jalta Onyx
(CSPKP2674/65/67)
Inka z Modrych skal CS
(CSHPK1334)
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
Ajka z Vindolu CS ZVV2
(SKSP1064/71/74)
  
   
   
  
V Amos z Agarova dvora ZV2,OP1
(CSHPK5802/66/68)
  
   
   
  
V Egon zo Severu ZVV3
(CSPKP25636/62/65)
  
   
   
  
Boja zo Strkov
(SKSP20077)
CACIB,CH.CSSR Rina z Agarova dvora ZM
(CSPKP27506/63/65)
  
   
   
  
V Flot Vidio ZV2,OP3
(CSPKP22619/60/63)
Hela z Duboveskeho zamku
(CSPKP18290)
Estva Zer-Ba ZVV.1
(CSHPK10350)
  
   
   
  
Bary z Velhose
(CSPKP1892)
  
   
   
  
V Hary z Demu ZV1,OP1
(CSPKP25219/62/64)
Daisy z Albertova dvora
(CSPKP25060)
Blanka z Bosian
(CSPKP2900)
  
   
   
  
Prima ze Solidarity
(CSPKP24830)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top