Progeny list for SG Bady ze Svobodneho dvora ZVV1, IPO3, SCHH-A,

Pedigree Database