Simple pedigree chart for Babeta Hronovsky pramen CS (478240)

Pedigree Database

 

Simple pedigree chart for G Babeta Hronovsky pramen CS SCHH 1 ZVV 1

G Babeta Hronovsky pramen CS SCHH 1 ZVV 1
(CKSP73765)
  
   
   
  
V Gomo vom Schieferschloß SchH1, FH
(DDR138605)
  
   
   
  
V Hassan von den Hasselwiesen SCHH2
(DDR119303)
  
   
   
  
V Held vom Ritterberg SchH3
(DDR103314)
  
   
   
  
V Ingo von Rudingen SCHH3
(DDR73841)
  
   
   
  
V Vefa von Rudingen SCHH1
(DDR57755)
V Burga vom Haus Himpel SCHH1
(DDR81488)
  
   
   
  
V Pushkaß vom Haus Himpel SCHH3, FH
(DDR47032 (XIA Founder))
SG Hanka vom Haus Himpel SCHH1
(DDR40524)
SG Wilma aus der Espenstätte SCHH1
(DDR103372)
  
   
   
  
V Arko vom Gräfental SchH3/FH3/PSH1
(DDR74998)
  
   
   
  
SG Fanta von der Wolfshöhle SchH1
(DDR57899)
Jutta aus der Espenstätte SchH2
(DDR71144)
  
   
   
  
Heide von der schwarzen Eiche SchH1
(DDR35728)
V Cessy vom Schieferschloß SchH1/FH SchH2 ZTP 4547/23
(DDR121333)
  
   
   
  
V Golf vom Ritterberg SCHH3 FH PSH1
(DDR99301)
  
   
   
  
V Eggo vom Ammerberg SCHH2
(DDR73407)
  
   
   
  
V Antje von Haus Jule SCHH1
(DDR33766)
V Burga vom Haus Himpel SCHH1
(DDR81488)
  
   
   
  
V Pushkaß vom Haus Himpel SCHH3, FH
(DDR47032 (XIA Founder))
SG Hanka vom Haus Himpel SCHH1
(DDR40524)
V Katy vom Bärenbruch SchH2/FH
(DDR103093)
  
   
   
  
V Ilka's Duran SCHH2 PSH2
(DDR82417)
  
   
   
  
V Sundra vom Rundeck SCHH1
(DDR68021)
V Assi von der Mooreiche SCHH2
(DDR60167)
  
   
   
  
SG Ina vom Ostland FH2
(DDR47194)
SG Cora Pohodelska Samota CS ZM, IPO3, ZVV2
(CKSP41029/87)
  
   
   
  
SG Cir z Vrtovske doliny UM CR, ZM, ZVV3, ZPO, IPO3
(CsHPK91379/79/81)
  
   
   
  
SG Drago z Humnan CS IP3, IPO3, ZPO, ZPS, ZVV3
(CSHPK21713/71/78)
  
   
   
  
V Dar z Przma IPO, OP1, SP1, ZM, ZPO, ZVV3
(CSPKP3350/65/68)
  
   
   
  
VD Majka z Rovenalu ZV3,OP1,SP2
(CSPKP24761)
G Cedra z Libejovickeho zamku 5JQI5 ZM
(CKSP5187)
  
   
   
  
Alma z Pohranicni straze (Alex x Centa)
(CSPKP23103)
SG Agina Vefra SVV3
(CSHPK1909/73/77)
  
   
   
  
V Ingo z Merova ZVV2, 5JX7
(CSHPK12354)
  
   
   
  
Hera vom Hain ZM, ZV2
(SZ1020882 (CsHPK 101/61/64))
V Brigita z Piskovych jam ZVV1, 4JKI5
(CSHPK19630)
  
   
   
  
Brita ze Skalniho utesu
(CSHPK10227)
SG Besy Blata ZVV2, ZM
(CKSP80916/78/81)
  
   
   
  
VA Chuligan z Boskovstejna ZVV3,IPO
(CSHPK2929/72/76)
  
   
   
  
V Enno vom Haus Schuöcker SCHH3 FH1HPR1
(SZ1197372)
  
   
   
  
SG Assi von der Berg Isel Schanze SCHH3 FH
(SZ1062022)
V Lexa z Marusky ZW1
(CSHPK14522/69/73)
  
   
   
  
V Babeta Alcorn ZVV1
(CsHPK9024/67/70)
SG Axa z Blatenskeho Zamku CS ZVV1
(CKS9958/92/94)
  
   
   
  
SG Kaso z Pohranicni straze (1988) ZVV1, SP-PS, CZECH POLICE DOG
(CKSP0565-90/80/90)
  
   
   
  
Ema Z Pohranicni Straze Cs ZM, ZVV1, SP-PS
(ev.c.1506)
SG Majka z Blatenskeho Zamku ZM ZVV2
(CKSP42423)
  
   
   
  
V Kass vom Fürstendamm 5JKX5 ZM, ZVV2
(DDR119526 (CKSP 30001-83/81/83)
SG Klara z Pohranicni straze 1978 SP/PS, ZVV2, SCHH3
(CKSP2150/78/80)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top