Simple pedigree chart for Ulma Lubinov CS (475422)

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Simple pedigree chart for G Ulma Lubinov CS SVV1

G Ulma Lubinov CS SVV1
(SUCHN34517)
  
   
   
  
SG Aldo Hirson SVV1,SCHH3,IPO3,WUSV
(HPK24595/93 (LOI 99/132834 ))
  
   
   
  
SG Heky od Tepleho pramena IPO3,SCHH3,WUSV
(SHPK01035/90/93)
  
   
   
  
SG Arko Honest CS SCHH3,IPO3, MS WUSW 1991
(SHPK70844/87/90)
  
   
   
  
V Astor vom Waldidyll SVV2,IPO3, ZM
(DDR131430)
  
   
   
  
SG Kitti vom Colbitzer Bahnhof SCHH1/FH/FH2
(DDR117133)
V Dita od Dvoch bratov ZVV1
(CKSP50116/85/87)
  
   
   
  
Gala z Chirany SVV2
(SKSP6730)
V Saba z Klemova dvora SVVI,IPO2
(CKSP80088/88/91)
  
   
   
  
CACIB Vilo von Arminius SVV2
(SZ1646669)
  
   
   
  
VA9 Yane von Arminius SCHH2
(SZ1496547)
V Vega z Breziny SVV2
(CKSP51396)
  
   
   
  
Juno z Breziny ZM, ZVV2
(CKSP92238/79/82)
Jutta vom Haus Goldschmied SVV1
(SZ1474780)
VYBORNY Aisa Honestus IPO 1
(SHPK01026/90/93)
  
   
   
  
VYBORNY 5JX6/44 Bill Elmona IPO3, ZVV2
(SKSP4932/91)
  
   
   
  
V Garry z Jitcina udoli SVV2
(CKSP90036/79/82)
  
   
   
  
Deny Astonaut CS
(CSHPK52131)
V Fera Faschung
(SKSP6720)
  
   
   
  
Dolly Faschung CS ZM
(SKSP4975)
V Elza od Tepleho pramena SVV2, IPO2
(SKSP60167/91)
  
   
   
  
Pacco Clark SVV2
(CKSP23035/85)
  
   
   
  
V Treu vom Schäferstolz ZM, SP/PS, ZVV1
(DDR93872 (CsHPK 2490/81/77))
Dixie von Clarksburg
()
Frona Faschung SVV1
(SKSP6722/80/84)
  
   
   
  
Dolly Faschung CS ZM
(SKSP4975)
SG Ares Katargo SVV1
(SHPK27149/94/96 (LOI 00/104505))
  
   
   
  
SG Pax van't Leefdaalhof SCHH3, IPO3, FH
(LOSH664233)
  
   
   
  
V Fax vom Haus Bernhart-Mader SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP3
(SZ1641952)
  
   
   
  
V Dasso vom Bodelschwingher Schloss SchH3
(SZ1519112)
  
   
   
  
SG Orla von der Firnskuppe SchH2
(SZ1254547)
SG Nessy vom Haus Bernhart-Mader SchH1
(SZ1451698)
  
   
   
  
V Meike vom Elberskamp SchH3
(SZ1242651)
SG Cilly vom Bourtanger Moor SchH 3
(SZ1722551)
  
   
   
  
V Andy von der Bildsäule SCHH3 ( V-IDM ) FH DH2 WPO
(SZ1568795)
  
   
   
  
Bläcki vom Rottumstrand SchH3
(SZ1428274)
Kuna von Karthago SchH3/VH2
(SZ1551165)
  
   
   
  
Afra vom Stoppenberger Land SchH2
(SZ1451464)
G Anda z Rontu-Aru IPO3
(SHPK21379/91/93)
  
   
   
  
SG Arko Honest CS SCHH3,IPO3, MS WUSW 1991
(SHPK70844/87/90)
  
   
   
  
V Astor vom Waldidyll SVV2,IPO3, ZM
(DDR131430)
  
   
   
  
SG Kitti vom Colbitzer Bahnhof SCHH1/FH/FH2
(DDR117133)
V Dita od Dvoch bratov ZVV1
(CKSP50116/85/87)
  
   
   
  
Gala z Chirany SVV2
(SKSP6730)
Anny Gypsy ZM
(CKSP50424)
  
   
   
  
V Dargo z Kainarova dvora 5JV6 ZM, ZVV3, ZPO
(CKSP90276/79/82)
  
   
   
  
SG Hilda Majestat CS ZVV.1,SVV.1
(CSHPK400222/74/77)
Asta Jamada SVV3,SPO
(CKSP22247)
  
   
   
  
Erna z Horneho konca SVV1
(SKSP6552/79/82)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top