Simple pedigree chart for Una Policia (469776)

Pedigree Database

V Hanrika von Bad-Boll - VA Enosch von Amasis Daug
Female for sale

Proven IPO 1 female for sale from VA Finn v Zellwa
Female for sale

Puppies from World Champion VA1 Willy vom Kuckucks
Puppies for sale

Simple pedigree chart for Una Policia SVV1

Una Policia SVV1
(SUCHN25440/94/97)
  
   
   
  
Zamb z Pohranicnej straze H-1, SP/PS
(SHPK01667/91/94)
  
   
   
  
VYBORNY 5JX6/44 Bill Elmona IPO3, ZVV2
(SKSP4932/91)
  
   
   
  
V Garry z Jitcina udoli SVV2
(CKSP90036/79/82)
  
   
   
  
V,OV Athos z Jitcina udoli CS ZVV2
(CSHPK21068/71/74)
  
   
   
  
V Kredo Astoria ZVV2
(CSHPK11259/68/70)
Mela SNB CS IP1, ZVV2
(CKSP18127/68/71)
Deny Astonaut CS
(CSHPK52131)
  
   
   
  
V Sony z Rovenalu ZVV3
(CSHPK20236/71/73)
V Ursel vom Woogweg ZVV 1
(SZ1295201)
V Fera Faschung
(SKSP6720)
  
   
   
  
V Marko Cardinal SVV2,ZM
(SKSP4512)
  
   
   
  
V Bihari's Ulk
(MET17641)
Dorle Taunuszhegyi
(MET14521)
Dolly Faschung CS ZM
(SKSP4975)
  
   
   
  
SG Caro vom Rheindorf SCHH3, SVV3
(SZ1357861 (SKSP 7499/72/))
Fela z Cerneho vily CS ZVV1
(CSHPK17695/70/74)
Brena z Pohranicni Straze CS SVV1
(SHPK01527/93)
  
   
   
  
Tom z Pohranicni straze CS 1984 (Bont x Ora) SP/PS
(EV.C.1630-23)
  
   
   
  
SG Bont Pec-Kar CS
(CKSP91039)
  
   
   
  
Axa z Jan-Buru
(CSHPK1405)
SG Ora z Pohranicni straze ZVV1, SP/PS
(CKSP3371)
  
   
   
  
V Treu vom Schäferstolz ZM, SP/PS, ZVV1
(DDR93872 (CsHPK 2490/81/77))
Ilona I z Pohranicni straze SP-PS
(CKSP3865)
Suska z Pohranicnej Straze CS
(EV.C.3586)
  
   
   
  
V Iso z Pohranicni stráze
(ev.c.1504)
  
   
   
  
Petty z Pohranicni straze CS ZVV1
(CKSP2746/79)
Ana z Pohranicni straze
(ev.c.3431)
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
Chima z Pohranicni Straze CS SP/PS
()
  
   
   
  
Artur z Pohranicni straze CS PS/SP (PSH)
(EV.C.1651)
  
   
   
  
SG Bont Pec-Kar CS
(CKSP91039)
  
   
   
  
V Lars vom Eselstieg ZVV2
(DDR82709)
  
   
   
  
V Farah vom Rangental
(DDR67082)
Axa z Jan-Buru
(CSHPK1405)
  
   
   
  
V Pery z Marusky ZVV3
(CSHPK18435/70/73)
Hanka z Pohranicni straze (1980) (Rudi x Kete) SchH3
(EV.C.5490)
  
   
   
  
Rudi z Pohranicni Straze
(EV.C.5199)
  
   
   
  
V Makal Bropa ZVV1
(CSHPK15318)
Mia I z Pohranicni Straze
(CSHPK10551)
Kete z Pohranicni straze CS SP/PS
(CKSP5271)
  
   
   
  
Amor Alenky
(CSHPK18790)
Gama z Pohranicni straze CS SP/PS
(CKSP6267)
Ifra z Pohranicni Straze PS/SP (PSH)
(Ev. c3674)
  
   
   
  
Ulk z Pohranicnej straze SVV1
(CZEV. c. :3557)
  
   
   
  
Athos z Bensethova chovu
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
Xava z Pohranicnej straze
(ev.c.1325)
  
   
   
  
V Daso z Golha ZVV2
(CKSP61787/78/80)
Visla z Pohranicni straze SP/PS, ZVV1
(ev.c.1115)
Ema Z Pohranicni Straze Cs ZM, ZVV1, SP-PS
(ev.c.1506)
  
   
   
  
T:5JU5, SG Carin z Malovanky
(CSHPK284/73/77)
  
   
   
  
Bena z Milbeka ZVV.3,ZPO
(CSHPK7615)
Kete z Pohranicni straze CS SP/PS
(CKSP5271)
  
   
   
  
Amor Alenky
(CSHPK18790)
Gama z Pohranicni straze CS SP/PS
(CKSP6267)


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!