Simple pedigree chart for Rea Gymor CS (435618)

Pedigree Database

 

Simple pedigree chart for SG Rea Gymor CS ZVV1

SG Rea Gymor CS ZVV1
(CMKU25324/95/99)
  
   
   
  
SG Arys z Travnickova dvora ZM, ZPO, ZZP2, ZVV3, IPO3
(CKSP32079/83/87)
  
   
   
  
V Dargo z Kainarova dvora 5JV6 ZM, ZVV3, ZPO
(CKSP90276/79/82)
  
   
   
  
VA Castor z Dubnova dvora ZVV3,ZPO,ZM
(CKSP877/73/76)
  
   
   
  
V, CACIB Götz von der Paarquelle ZVV 1,
(SZ1179504)
  
   
   
  
V Billa zu den dreizehn Buchen SchH2/HGH
(SZ1058114)
KRAJ.VÍT. V Neli z Dubnova dvora CS 5JV5 ZVV.1
(CSHPK8974/68/70)
  
   
   
  
KRAJ.VÍT V Era z Demu 5JKX5 ZV3,OP2
(CSPKP21962/60/62)
SG Hilda Majestat CS ZVV.1,SVV.1
(CSHPK400222/74/77)
  
   
   
  
V Vels von der Ulmer-Felswand ZVV1
(SZ1234895)
  
   
   
  
Xandra vom Anspacher Backhaus SchH1
(SZ1115936)
Ceta z Garo
(CSHPK12763)
  
   
   
  
SG Asta z Golikove ZM
(CsPKP3248/65/69)
SG Cita z Vrtovske doliny CS ZM, PO, ZVV3, ZPO, IPO3
(CKSP91380/79/83)
  
   
   
  
SG Drago z Humnan CS IP3, IPO3, ZPO, ZPS, ZVV3
(CSHPK21713/71/78)
  
   
   
  
V Dar z Przma IPO, OP1, SP1, ZM, ZPO, ZVV3
(CSPKP3350/65/68)
  
   
   
  
VD Majka z Rovenalu ZV3,OP1,SP2
(CSPKP24761)
G Cedra z Libejovickeho zamku 5JQI5 ZM
(CKSP5187)
  
   
   
  
Alma z Pohranicni straze (Alex x Centa)
(CSPKP23103)
SG Agina Vefra SVV3
(CSHPK1909/73/77)
  
   
   
  
V Ingo z Merova ZVV2, 5JX7
(CSHPK12354)
  
   
   
  
Hera vom Hain ZM, ZV2
(SZ1020882 (CsHPK 101/61/64))
V Brigita z Piskovych jam ZVV1, 4JKI5
(CSHPK19630)
  
   
   
  
Brita ze Skalniho utesu
(CSHPK10227)
SG Fency Gymor IPO3
(CKSP83458/92)
  
   
   
  
SG Bojar z Pohranicni straze ZM, ZVV2
(CKSP1291-85/85/87)
  
   
   
  
V Treu vom Schäferstolz ZM, SP/PS, ZVV1
(DDR93872 (CsHPK 2490/81/77))
  
   
   
  
V Arko vom Gräfental SchH3/FH3/PSH1
(DDR74998)
  
   
   
  
SG Fanta von der Wolfshöhle SchH1
(DDR57899)
V Citta vom Schäferstolz HGH
(DDR57815)
  
   
   
  
Knolle von Rudingen HGH
(DDR34527)
Ilona I z Pohranicni straze SP-PS
(CKSP3865)
  
   
   
  
VD Merz z Pohranicni straze SP-PS
(CKSP5487)
  
   
   
  
Nela z Pohranicni straze CS
(CKSP5273)
VD Asta vom Riedblick SP-PS, ZM
(DDR102177)
  
   
   
  
Britta vom Hausmannsturm SCHH2
(DDR84958)
SG Alice Gymor ZVV2 IPO2 ZM
(CKSP30221/86)
  
   
   
  
SG Amor z Grand parkanu IPO1, ZM, ZVV3
(CsHPK91496/79/83)
  
   
   
  
V Gert vom Löwenhain ZVV2
(SZ1367325 (CKSP 630-77/75/77))
  
   
   
  
Gilde von der Elisabethenklause SchH1
(SZ1264006)
SG Sepa SNB CS ZVV1, ZM
(CKSP150275)
  
   
   
  
Luna SNB CS
(EV.C1346)
SG Aggy Dafry IPO2, ZM, ZVV3
(CKSP02029/80/83)
  
   
   
  
SG Meik v Weidagrund SCHH3
(DDR72101)
  
   
   
  
Ines vom Weidagrund SCHH1
(DDR48801)
Fatty Jipor ZM ZVV2 IPO1
(CKSP60698/76/80)
  
   
   
  
SG, 3X ÚMR Daisy Trina Jipor ZVV2, IPO3
(CKSP18505)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top