Progeny list for BDSGRN Am. Ch. Bordo V Anglesberg of Westphalia SchH I

Pedigree Database