Simple pedigree chart for Akita Tani's Tatsumaki (1394399)

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Simple pedigree chart for Akita Tani's Tatsumaki ROMP

Akita Tani's Tatsumaki ROMP
(AKCWC325890)
  
   
   
  
Akita Tani's Shoyo-Go
(ACA216)
  
   
   
  
JPN GCH Kinsho Go
(ACA117)
  
   
   
  
Kincho Go Abe MEIYOSHOU WINNER 1953
(AKIKYO2300 - NB 3914)
  
   
   
  
Kongo Go Heiraku Do
(AKIHO2039 - AKIKYO 896 - NB 2351)
  
   
   
  
Taishuu Go
(AKIHO1782 - NB 2014)
Datemitsu Go Heiraku Do
(AKIHO1770 - AKIKYO 840 - NB 2011)
Asahime Go Tatekiku Do
(NB2546)
  
   
   
  
Hakkoku
(NB2544)
Hakuho
(NB2545)
Shirayuki Go
(NB9097)
  
   
   
  
Fudou Go
(AKIKYO7 - NB 3770)
  
   
   
  
Yohei Go Shimizu So
(NB6092)
Yuki Go
(NB7872)
  
   
   
  
Ginrei Go
(AKIHO714)
Akarui Kokoro
(ACA121)
  
   
   
  
JPN GCH Kinsho Go
(ACA117)
  
   
   
  
Kincho Go Abe MEIYOSHOU WINNER 1953
(AKIKYO2300 - NB 3914)
  
   
   
  
Kongo Go Heiraku Do
(AKIHO2039 - AKIKYO 896 - NB 2351)
Asahime Go Tatekiku Do
(NB2546)
Shirayuki Go
(NB9097)
  
   
   
  
Fudou Go
(AKIKYO7 - NB 3770)
Yuki Go
(NB7872)
Gin Joo-Go Of Triple K
(ACA143)
  
   
   
  
Homare No Maiku Go
(ACA101)
  
   
   
  
Taro Go (Kanzume)
(AKIKYO1434 - NB 5302)
Ace Go (Eisu Go) Hashimoto
(NB3653)
Fukuchiyo Go
(AKIKYO12608 - ACA 103)
  
   
   
  
Fujihime Go
(AKIHO20754)
Akarui Kokoro
(ACA121)
  
   
   
  
JPN GCH Kinsho Go
(ACA117)
  
   
   
  
Kincho Go Abe MEIYOSHOU WINNER 1953
(AKIKYO2300 - NB 3914)
  
   
   
  
Kongo Go Heiraku Do
(AKIHO2039 - AKIKYO 896 - NB 2351)
  
   
   
  
Taishuu Go
(AKIHO1782 - NB 2014)
Datemitsu Go Heiraku Do
(AKIHO1770 - AKIKYO 840 - NB 2011)
Asahime Go Tatekiku Do
(NB2546)
  
   
   
  
Hakkoku
(NB2544)
Hakuho
(NB2545)
Shirayuki Go
(NB9097)
  
   
   
  
Fudou Go
(AKIKYO7 - NB 3770)
  
   
   
  
Yohei Go Shimizu So
(NB6092)
Yuki Go
(NB7872)
  
   
   
  
Ginrei Go
(AKIHO714)
Gin Joo-Go Of Triple K
(ACA143)
  
   
   
  
Homare No Maiku Go
(ACA101)
  
   
   
  
Taro Go (Kanzume)
(AKIKYO1434 - NB 5302)
  
   
   
  
Araiwa Go
(AKIHO2377 - NB 5298)
Fukuju Go
(AKIHO2983 - NB 5297)
Ace Go (Eisu Go) Hashimoto
(NB3653)
  
   
   
  
Kongo Go Heiraku Do
(AKIHO2039 - AKIKYO 896 - NB 2351)
Haname Go
(NB3314)
Fukuchiyo Go
(AKIKYO12608 - ACA 103)
  
   
   
  
Izumi No Tatsu Go
(AKIHO5700)
  
   
   
  
Izumi No Kin Go
(AKIHO4313)
Dainikisaragi Go (Daininiyogetsu)
(AKIHO2376)
Fujihime Go
(AKIHO20754)
  
   
   
  
Takahime Go (Kohime)
(AKIKYO6741)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top