5 generation long pedigree for V Gero z Blatenskeho zamku FH1, ZPS1, OP1, ZVV3, SCHH3, IPO3, 3X UMCR

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Pedigree for

FH1, ZPS1, OP1, ZVV3, SCHH3, IPO3, 3X UMCR

V Gero z Blatenskeho zamku FH1, ZPS1, OP1, ZVV3, SCHH3, IPO3, 3X UMCR

CKS 19182/94/97

ZM, ZVV3, IPO3, ZPO
SG Omar z Blatenskeho zamku ZM, ZVV3, IPO3, ZPO
CKSP/60448/89

IPO3, ZVV3, ZM, ZPO
V Dax Namelev IPO3, ZVV3, ZM, ZPO
CKSP/20711/83

ZVV2,PO,ZZP1
V Dantes Clark ZVV2,PO,ZZP1
CKSP/72293/77/81
ZVV2
Mix z Basileje ZVV2
CSHPK/1894/72/76
SVV1
VÝB. Zack vom Silberhals 5RI7 SVV1
SZ/1172980
ZM, ZVV1
V Barbara Onyx-Bohemia ZM, ZVV1
CsHPK/12878/69/71
ZVV1
V Karina z Boskovstejna ZVV1
CSHPK/40065/74/77
Fork von der Murrenhütte
SZ/1249226
ZW1
V Lexa z Marusky ZW1
CSHPK/14522/69/73
ZM, ZVV1
VYBORNY Achula Namelev CS ZM, ZVV1
ZVV2
V Gert vom Löwenhain ZVV2
SZ/1367325 (CKSP 630-77/75/77)
SchH3
V 56 Eros von Adeloga SchH3
SZ/1277230
SchH1
Gilde von der Elisabethenklause SchH1
SZ/1264006
Haitra z Lustoru
CSHPK/51938/75/78
ZVV2
V Cyrus z Mestskeho polesi ZVV2
ČSHPK/19679/71/73
ZVV1
Bonny z Lustoru ZVV1
CSHPK/1888/72/75
SP/PS, ZVV2, SCHH3
SG Klara z Pohranicni straze 1978 SP/PS, ZVV2, SCHH3
CKSP/2150/78/80

SCHH3 ZVV2 SP/PS
V Bojar vom Schotterhof SCHH3 ZVV2 SP/PS
DDR/77948
SCHH3, ZTP
V Ohle vom Rundeck SCHH3, ZTP
DDR/57963
SCHH 3
DDR Sieger 1971 & 1972, V Condor vom Marderpfahl SCHH 3
DDR/42701
SchH2
V Mara vom Rundeck SchH2
DDR/46510
SCHH1
V Nancy von Steinstücken SCHH1
DDR/48427
SCHH3
V Reio von Christiensruh SCHH3
DDR/39624
SCHH2
V Desy von Steinstücken SCHH2
DDR/38772
IP1, IPO, ZM, ZPO, ZVV3
Bessy Ku-Jan IP1, IPO, ZM, ZPO, ZVV3
CKSP/60296/76/79
ZPO, ZV3
SG Ciron ze Secu CS ZPO, ZV3
CSHPK/21708/71/74
IPO, OP1, SP1, ZM, ZPO, ZVV3
V Dar z Przma IPO, OP1, SP1, ZM, ZPO, ZVV3
CSPKP/3350/65/68
OP1, SP1, ZV2
Seda SNB OP1, SP1, ZV2
CSHPK/8209/65/67
ZVV1
SG Dinna od Velke reky ZVV1
CSHPK/21653/71/75
SchH2
V Erko von den Härdten SchH2
SZ/1064388
Dari z Oldrichova dubu
CSHPK/3882/65/69
ZVV1
SG Zara z Blatenskeho zamku ZVV1
CKSP/05104/93

IP3, ZM, ZVV2, ZZP2
Bravo Amada CS IP3, ZM, ZVV2, ZZP2
CKSP/60098

ZM, ZVV2
Fin Advil ZM, ZVV2
CKSP/21231
SCHH3,ZVV2
V,VKV,VT Kim z Safarova SCHH3,ZVV2
CKSP/90883/79/81
SVV2
V Jalk vom Bachgautal SVV2
SZ/1358326 (CsHPK 1620/-76/75/77)
ZVV1
V,KV Iva z Safarova ZVV1
CKSP/61584/76/78
ZM,ZVV1
VD Beauty Onyx-Bohemia ZM,ZVV1
CKSP/81868/78/80
SchH3/ZVV2
VA7 Harko von der Bayernwaldperle SchH3/ZVV2
SZ/1359288
ZVV1, SCHH1
CHAMP. CSSR Gera Orest ZVV1, SCHH1
CSHPK/23218/71/75
ZM
VÝBORNÁ Dama Namelev ZM
CKSP/20714/84
ZVV2,PO,ZZP1
V Dantes Clark ZVV2,PO,ZZP1
CKSP/72293/77/81
ZVV2
Mix z Basileje ZVV2
CSHPK/1894/72/76
ZVV1
V Karina z Boskovstejna ZVV1
CSHPK/40065/74/77
ZM, ZVV1
VYBORNY Achula Namelev CS ZM, ZVV1
ZVV2
V Gert vom Löwenhain ZVV2
SZ/1367325 (CKSP 630-77/75/77)
Haitra z Lustoru
CSHPK/51938/75/78
ZM ZVV2
SG Majka z Blatenskeho Zamku ZM ZVV2
CKSP/42423

ZM, ZVV2
V Kass vom Fürstendamm 5JKX5 ZM, ZVV2
DDR/119526 (CKSP 30001-83/81/83
SchH3
V Held vom Ritterberg SchH3
DDR/103314
SCHH3
V Ingo von Rudingen SCHH3
DDR/73841
SCHH1
V Burga vom Haus Himpel SCHH1
DDR/81488
SCHH1
SG Xenia vom Fürstendamm SCHH1
DDR/96218
FH, SCHH3, FH1
V Leif vom Haus Assja FH, SCHH3, FH1
DDR/76607
SCHH1
V Maja vom Fürstendamm (1975) SCHH1
DDR/76982
SP/PS, ZVV2, SCHH3
SG Klara z Pohranicni straze 1978 SP/PS, ZVV2, SCHH3
CKSP/2150/78/80
SCHH3 ZVV2 SP/PS
V Bojar vom Schotterhof SCHH3 ZVV2 SP/PS
DDR/77948
SCHH3, ZTP
V Ohle vom Rundeck SCHH3, ZTP
DDR/57963
SCHH1
V Nancy von Steinstücken SCHH1
DDR/48427
IP1, IPO, ZM, ZPO, ZVV3
Bessy Ku-Jan IP1, IPO, ZM, ZPO, ZVV3
CKSP/60296/76/79
ZPO, ZV3
SG Ciron ze Secu CS ZPO, ZV3
CSHPK/21708/71/74
ZVV1
SG Dinna od Velke reky ZVV1
CSHPK/21653/71/75

Printer friendly
Opens in a new window

 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top