Progeny list for CH. Andor-Yolline v. Rovika

Pedigree Database