Progeny list for FRANBAR'S INKY BOY

Pedigree Database